Various ways to apply

Ангийн төрлөө сонгоно уу

Хөтөлбөр сонголт

Ангийн цаг, хичээллэх хугацаа сонгох

өдөр сонгох

Sun     Mon     Tue     Wed     Thu     Fri     Sat

Төлбөрийн хэлбэрээ сонгох

Купоноор бүтэн төлөлт хийх

  • Төлбөрөө доорхи дансанд байршуулснаар баталгаажилт хийгдэнэ.
  • Захиалагчийн нэр болон төлбөр төлөгчийн нэр өөр байх тохиолдолд , ' төлбөр төлөх хүнийхээ нэрийг төлбөр төлөгч хэсэгт бичнэ үү..

Миний сонгосон анги

Top