1:1 customized curriculum

Level Beginner Intermediate Advanced
Level Pre LB B HB LI I HI LA A HA P
120 - 225 256 - 550 551 - 785 786 - 945 946 - 990
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
B0 B1 - 2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
NL NM NH IL IM IH AL AM AH S
0 - 31 31 - 34 35 - 59 60 - 93 94 - 109
CET 4 CET 6 TEM 4 TEM 8
01
Туршилтын
анги
02
Сургалтын Материалаа
сонгох
03
Бүртгүүлэх
04
ганцаарчилсан
анги
05
Өдөр тутмын тайлан
06
Хичээлийн
бичлэг
07
Хянан
засварлах
08
Сар тутмын
тайлан
09
Зөвлөгөө,
мэдээлэл
10
Гадаадад
суралцах
01
Үнэгүй туршилтын анги
02
Материалуудаа сонгоно уу
03
Хөтөлбөрт бүртгүүлэх
04
1:1 уугуул
багштай ангиуд
05
Өдөр тутмын тайлан
06
Бичих
файлыг өгөх
07
Алдаа засварлах үйлчилгээ
08
Сар тутмын
тайлан
09
Боловсролын
Зөвлөгөө
10
Гадаадад суралцахад
элсэх
1

Хөтөлбөр сонгох

Top