Үйл ажиллагаа

Real English Study Good at Speech

Биднийг сонгох шалтгаан

Сонгох шалтгаан 1

Хүссэн материалаа сонгох

Сонгох шалтгаан 2

Хичээлийн хувиараа
сонгож өөрчлөх

Сонгох шалтгаан 3

Өөрт таалагдсан
багшаа сонгох

Сонгох шалтгаан 4

Урьдчилгаа захиалгагүйгээр чөлөөт цагаараа хичээлдээ орох боломж

Score+Speaking together

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛ
Ганцаарчилсан анги
Анхан суралцагчид
Шалгалтын бэлтгэл
Акидемик түвшний оноонд хүрэх баталгаа болох +үнэ төлбөргүй ярианы хичээл
Ажил мэргэжлийн англи хэл
Гадаад улсад хүссэн мэргэжлээрээ ажиллахад туслах

Сургалтын материалууд

Junior&Teenager
(4-18 насныханд)
18-с дээш
насныханд
Өдөр тутмын харилцан яриа
Бизнес
Шалгалтанд бэлдэх
Ажилд ороход бэлдэх
Мэдээ, мэдээлэл
Эрүүл мэнд, сувилгаа
Сургуулиас өмнөх боловсрол
Нислэг, аялал
Хүнс, хоол бэлтгэл
Цахилгаан , Электроник
Барилгын Инженер
Автомотив, Гагнуур
Нисэх хүчин
Гоо сайхан,
Арьс арчилгаа
Спорт
Хобби
Нарийн бичгийн
англи хэл
TOPIK

Ярианы болон бичгийн чадвараа сайжруулах боломж

Дуудлага болон авиа засах
Зөв бичгийн дүрэм

Системчилсэн хөтөлбөр

01
Туршилтын анги
02
Өөрт тохирсон
материалаа
сонгох
03
Хүсэлт гаргах
04
1:1
Ганцаарчилсан
анги
05
Өдөр
тутмын
тэмдэглэл
06
Бичлэг
07
Хянаж
засварлах
08
Сарын тайлан
09
Зөвлөгөө
10
Гадаадад сурах

Нарийвчилсан төлөвлөгөө

Өдөр тутмын тайлан
Хичээлийн дараах
тайлан
Сарын тайлан
Сар бүр эсвэл 10 дахь хичээлийн дараах ур
чадварын өөрчлөлтийн тайлан
1:1 Зөвлөгөө
Гадаадаас суралцаж буй
хүмүүст зориулсан ангиуд
болон материалын талаарх
ганцаарчилсан зөвлөгөө

PC · MOBILE · TABLET бүх төхөөрөмж OK!

Бүх төхөөрөмжөөс боломжтой

Хамгийн сүүлийн үеийн шийдэл

Шаардлагагүй
Урьдчилгаа
захиалгагүйгээр өөрийн
чөлөөт цагтаа
тохируулан хичээлдээ
суух боломжтой
Ангийн самбар
Онлайн заах арга барилд
суурилсан олон төрлийн
үйл ажиллагаа
Хичээлээ бичлэгэн хэлбэрээр авах
боломжтой
Бичлэгэн хэлбэрээр өөрийгөө хэрхэн
сайжирсныг эсвэл сууж чадаагүй хичээлээ
нөхөн үзэх боломжтой.
Санал хүсэлтээ чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой
Бодит яриа
өдөр тутмын болон сарын тайлан

Нарийн стандарт бүхий шалгуураар сонгогдсон

Итгэмжлэгдсэн багш нар

Top